Beleidsplan

 

Beleidsplan Stichting Therapiepaardje

Inleiding

 

 

 • Introductie van de organisatie

Therapiepaardje is een stichting en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69932166.

Met onze speciaal opgeleide minipaardjes brengen we bezoeken aan mensen in o.a. zorgcentra, ziekenhuizen, gehandicaptenzorg, GGZ instellingen, kindcentra en woongroepen.
Zij worden ingezet als emotioneel support dier.

De paardjes zijn klein, wendbaar en vriendelijk, wat hen ideaal maakt om zich binnen kleine ruimtes, zoals slaapkamers, te bevinden.

 

 • Welzijn

Een paard kan heel veel doen voor een mens, het heeft een positief effect. Therapie met paarden vergroot de hersenactiviteit, verbetert het verwerken van informatie en versterkt de spierkracht, dit zijn een aantal resultaten bij verschillende onderzoeken gepubliceerd door de American Hippotherapy Association.

Mensen met dementie leven vaak in hun eigen gedachte wereld en paarden hebben het vermogen deze bewoners wél te bereiken. Ook bij mensen met een psychiatrische achtergrond doet een paardje erg veel. De rust die het paardje uitstraalt brengt vertrouwen en genegenheid.

 

Het doel van de stichting

 

 

 • Doelstelling

Bij Therapiepaardje draait het om het realiseren van een visie: een ondersteunende rol spelen in het welzijn van mensen in o.a. zorgcentra, ziekenhuizen, gehandicaptenzorg, GGZ instellingen en particulieren.

In Amerika bestaat het inzetten van therapiepaardjes al langer, in Nederland is het vrij nieuw. Ondanks dat er nog maar weinig onderzoek naar dit fenomeen is gedaan, zijn de reacties overweldigend.

 

 • Beschrijving van de beoogde doelgroep en regio

Op dit moment brengt Therapiepaardje bezoeken aan bewoners in verzorgingscentra, ziekenhuis, gehandicaptenzorg, kindcentra, GGZ instellingen en bij particulieren, bijvoorbeeld iemand die aan huis gebonden is en/of een laatste wens heeft. Deze bezoeken willen we graag uitbreiden naar een grotere doelgroep, te denken aan penitentiaire instellingen en verder waar nodig.

Stichting Therapiepaardje heeft haar werkgebied door heel Nederland.

 

 • Uitgangspunten en kernbeginselen

1. Wij zetten ons in voor het verbeteren van welzijn in specifieke doelgroepen.

2. We voeren een transparant beleid dat te toetsen is aan onze statuten.

3. Geoormerkte giften worden gebruikt waarvoor ze zijn ingezameld.

4. De stichting staat open voor samenwerking met andere partijen, bijvoorbeeld overheden, bedrijven, lokale bevolking en
    andere stichtingen of organisaties die hetzelfde doel nastreven.

   5. Het welzijn van de paardjes wordt nauwkeurig in de gaten gehouden.

                  6. De stichting heeft geen winstoogmerk.

       In overleg ontvangen vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding en kan het bestuur aanspraak maken op vacatiegelden.

   7. Voor alle andere taken proberen wij zoveel mogelijk mensen in te schakelen door sponsoring of tegen een minimum kostprijs
      (zoals de paardentandarts/hoefsmid)

 

 

Beleid

 

 • Strategie en realisatie van het doel

Voor het verbeteren van de kwaliteit van leven, waarbij onze focus ligt op zorgbehoevenden, maken wij gebruik van therapiepaardjes.

Tijdens een bezoek nemen wij onze minipaardjes mee naar binnen en brengen we de paardjes zo nodig tot in de slaapkamer van de bewoner.

De paardjes zijn speciaal opgeleid, zodat ze in alle omstandigheden rustig blijven, te denken aan liftvervoer, verschillende ondergronden (b.v. metaalplaten) traplopen, plotselinge bewegingen en harde en onverwachtse geluiden, op commando buiten plassen.

Door het inzetten van deze therapiepaardjes worden mensen met dementie bijvoorbeeld, echt bereikt en het heeft effect. Door het knuffelen en aaien van de paardjes worden de bewoners weer in het hier en nu gebracht en komen herinneringen naar boven. Het contact met dieren is een bijzondere beleving, dat kunnen wij als mensen niet bereiken.

 

 • Werkzaamheden

Op dit moment hebben we een aantal vaste verzorgingscentra en gehandicaptenzorg die we bezoeken en krijgen we regelmatig nieuwe aanvragen. In de nabije toekomst willen we dit werkgebied uitbreiden met bezoeken aan o.a. ziekenhuizen en ggz instellingen.

De stichting bezoekt gemiddeld zo’n drie adressen per week.

Door middel van een aanvraagformulier wordt gekeken naar de logistieke situatie, te denken aan parkeerplaats, lift, trappen en dergelijke. Ook wordt er gevraagd of de vloeren gemakkelijk schoon te maken zijn. Onze paardjes zijn voor 80% zindelijk, maar een ongelukje, door bijvoorbeeld spanning, kan altijd gebeuren. Wij nemen altijd een tas met poepzakjes en schoonmaakdoekjes mee, voor het geval dit nodig is.

 • Welzijn paarden

Het welzijn van onze paarden staat voorop.
Zo staan zij altijd in kudde verband en hebben 24/7 de mogelijkheid om eten (hooi/gras) en water tot zich te nemen, uitgezonderd de momenten dat zij op bezoek zijn. Bij warm weer word er op locatie voldoende water aangeboden.
Een paard wat ziek is word niet mee genomen naar een bezoek. Wij hebben regelmatig contact met onze dierenartsen (o.a dap Olst/Wijhe, kliniek Hellendoorn) en zijn alle paarden ingeënt en ontwormd.
Stichting Therapiepaardje heeft een geldig
zoönose keurmerk, die jaarlijks opnieuw behaalt moet worden.

 

 • Veiligheid


De selectie van de paarden begin al bij de aankoop van een paardje.

Op stal zal een paardje de beginselen leren van het aanraken, geluiden, het correct meelopen aan een halster en laden in de bus voordat deze mee gaat op bezoek.
Daarna zal het paardje naast een ervaren paardje (senior paard) mee gaan naar een binnenlocatie waar nog niet veel van het paardje gevraagd wordt.

Naast een gedegen opleiding van het paard, beschikt de stichting over een op maat gemaakte ongevallenverzekering indien onze paardjes schade aanrichten en voor de vrijwilligers hebben wij een aansprakelijkheidsverzekering.

 


      

 • Werving van gelden

De stichting wordt gevormd door haar bestuur en is volledig afhankelijk van hun inzet. Door middel van betaalde bezoeken te brengen aan diverse instellingen en het vergroten van de naamsbekendheid van Stichting Therapiepaardje, het benaderen van sponsoren en het aanvragen van subsidies beoogt de stichting de financiële benodigdheden verwerven. Het verkrijgen van donaties bepaalt in hoeverre de stichting haar doelstelling in de praktijk kan nastreven.

 

 • Geen winstoogmerk

Een winstoogmerk is niet afwezig, zoals blijkt uit artikel 2.2 van de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden. Elke door de stichting ingezamelde euro gaat naar de aankoop en de inzet van therapiepaardjes, het onderhouden van de paardjes en de benodigde attributen. Bestuurders werken geheel vrijwillig, zonder enig loon, wel met vacatiegelden en een kilometervergoeding a € 0,23 per kilometer. Vrijwilligers kunnen aanspraak maken op de vrijwilligersvergoeding van maximaal € 210,- per maand (€ 2100,-) op jaar basis.

 

 • Bestedingsbeleid

Minimaal 90 % van de binnengekomen gelden wordt besteed aan het algemeen belang. De rest wordt als buffer in de kas gehouden ten behoeve van onvoorziene kosten. Besluiten over bestedingen van het door de stichting opgebouwde vermogen worden conform de statuten van de stichting met een meerderheid van de stemmen door het bestuur genomen.

 

 

Beheer

 

 

 • Vermogen

Het beheer van het vermogen ligt bij het bestuur van de stichting en bij door het bestuur van de stichting ingeschakelde experts. Middels de samenstelling van het bestuur van de stichting zal de aanwezigheid van de financiële expertise worden gewaarborgd.

Het jaarlijks verworven vermogen wordt veelal, zo direct mogelijk, besteed aan de binnen de doelstelling en het beleid passende doelen. De indirecte kosten van de stichting, zoals (bank)administratie, verzekeringen, reiskosten (uitgezonderd van de reiskosten naar en van de bezoeken) en overige onkosten zullen niet meer dan 10% van de inkomsten bedragen. De verwachte inkomsten van Stichting Therapiepaardje zullen door overname in 2022 en wanbeleid in 2022 en 2023 én missende activa zoals een vervoersmiddel en paardjes komend jaar 2024 moeilijk in te schatten zijn.

 

 • Bestemming liquidatiesaldo

Bij een eventuele ontbinding/liquidatie zal een eventueel batig saldo naar een algemeen nut beogende instelling gaan.

 

 

Bestuur

 

 

 • Het bestuur bestaat uit:

  Annebe Temminck - Voorzitter
  Imke Kuipers - Penningmeester
  Joke Versteeg - secretaris
  Algemeen bestuurslid - ilona Smoors
      

 

 • Vergaderingen

De vergaderingen van het bestuur worden elk jaar ten minste zeven á acht keer gehouden. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar wordt door het bestuur een jaarvergadering gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van lasten en baten. Deze financiële verantwoording, inclusief toelichting, zal binnen zes maanden na afloop van het boekjaar worden gepubliceerd op de website van Stichting Therapiepaardje.

 


Beleidsplan 
Stichting Therapiepaardje Nederland – 2023-2024